Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Woonboulevard Princenhage
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Flinke opbrengst bij de vastenactie
Vastenactie geeft kinderen te eten

Deze week hield de Martinuskerk weer de jaarlijkse Vastenactie in Princenhage. Huis-aan-huis werden de bekende vastenactiezakjes bezorgd en later weer aan de deur opgehaald. Zo’n kleine 70 lopers gingen daarvoor op pad. De eerste tellingen gaven een opbrengst te zien van ruim 4100 euro. Met zijn allen hebben we weer een goed resultaat geboekt. We danken de mensen van Princenhage oprecht voor hun gewaardeerde bijdrage!

Dit jaar houden we de actie voor arme kinderen op Curaçao. Curaçao kent echte, bittere armoede. Kinderen zijn de grootste slachtoffers. In één van de armoedewijken van de hoofdstad Willemstad, Seru Grandi, probeert de stichting Mòrustrè (Morgenster) met haar KuGio-project ervoor te zorgen, dat zo’n 100 arme kinderen dagelijks een warme maaltijd krijgen van de Kushina Giovanni, de Johanneskeuken. Niet gratis, maar tegen een minimale vergoeding. De rest van het nodige geld moet komen van giften en sponsors. Maar de mogelijkheden op Curaçao zijn heel beperkt. Het is eerder regel dan uitzondering dat de kinderen ’s morgens met een lege maag op school arriveren. Goed onderwijs moet deze kinderen een betere toekomst bieden, maar met honger is het moeilijk leren. 

Niet alleen de Martinuskerk, maar de hele Nazarethparochie zet zich dit jaar voor dit KuGio-maaltijdenproject. En we doen dat samen met Prinsenbeek en Breda-Centrum. Het streven is om het KuGio-project een jaar lang van zijn zorgen te verlossen. Dat vergt een dikke 30.000 euro. Hoog gegrepen? We zouden het moeten kunnen halen.

 

Een profiel van Seru Grandi (1992)Top - Geschiedenis
Ten oosten van de stad en even ten noord-oosten van het Spaanse Water ligt de wijk Seru Grandi. Het is een wijk zonder duidelijk wijk- of buurtcentrum, alhoewel de school een dergelijke functie vervult. De buurtkinderen maken gebruik van computers van de school en ook een kleine bibliotheek. Er is naast de basisschool ook nog een kleuterschool.

Vele mensen kwamen in Seru Grandi wonen nadat economische activiteiten zijn begonnen te Tafelberg. Toen werd fosfaat ontgonnen en er waren arbeiders nodig die met deze activiteit bezig waren. Door gebrek aan transportmiddel bleven vele mensen dichtbij de werkplaats wonen. Tevens moet aangemerkt worden dat in de omgeving van Seru Grandi veel Landhuizen te vinden zijn. Dit geeft aan dat deze omgeving gedurende de slaventijd heel actief was voor wat betreft economische activiteiten zoals landbouw, veeteelt en zoutwinning. Vele vrij gekomen slaven bleven in die omgeving wonen en volgens de geschiedenis kwamen ook vele slaven die zich vrij hebben gekocht in deze omgeving wonen.

Deze gegevens geven aan dat Seru Grandi een relatief oude buurt is met veel oude maar relatief "goed" onderhouden huizen. Nog steeds zijn er bepaalde economische activiteiten aanwezig te Seru Grandi, maar op kleine schaal, zoals te Tafelberg, de "Ostrixfarm" en ook op de plantages die economisch actief zijn gebleven. Er werd vroeger ook veel gedaan aan landbouw, maar momenteel liggen de landbouwgronden helemaal verlaten achter. Dit komt door een te hoge zoutgehalte in het grondwater. Het is een tamelijk grote omgeving en de terreinen waarop de huizen staan hebben een grote omvang. Hierbij moet genoemd worden de plantage van de familie Maal die een omvang heeft van bijna 1/10 deel van Curaçao.

De meeste wegen zijn ongeasfalteerd, waardoor de bewoners veel last hebben van stof en van slechte wegen vooral als het regent. In Seru Grandi wonen ruim 2000 mensen met een bevolkingsdichtheid van 361 mensen per km2. De bevolkingsgroei geschiedt in hoog tempo. Dit brengt met zich mee dat het percentage vrouwen geleidelijk aan hoger wordt dan het percentage mannen en dat het percentage allochtonen ook stijgt.

De criminaliteit en drugsgebruik zorgen voor veel overlast, alhoewel Seru Grandi een heel rustige buurt schijnt te zijn. De werkloosheid is hoog, vooral onder de jongeren. Er bestaat een groot gebrek aan onderwijs en beroepsopleiding. Dit komt overeen met de andere marginale wijken, waarbij ongeveer 40% alleen lager onderwijs konden afronden. Gezien deze informaties moet geconcludeerd worden dat de situatie te Seru Grandi niet zo rooskleurig is en dat ingreep voor een betere welzijn voor de bewoners van deze buurt dringend noodzakelijk wordt. Er is laatst een armoedeonderzoek gedaan in deze wijk die dit ook bevestigt.


Top - Algemene bevolkingskenmerkenTop - Bevolkingsomvang en dichtheid
De census van 1992 geeft aan voor Curaçao een bevolkingsomvang van 144.097 personen. Er is sprake van een kleine daling sinds 1981 met 2.2%. De zone Fuik (Seru Grandi) valt onder de meer perifere zones (aan de rand van de stad) en kende een kleine bevolkingsgroei sinds 1981 van 6.6%. Door de recente bevolkingsdaling is de bevolkingsdichtheid van het eiland gedaald van 335 personen/km² in 1981 tot 328 personen/km² in 1992. Voor Seru Grandi ligt dit bevolkingsdichtheid op 361 inwoners/km². Dit kan vergelijkt worden met zones buiten de stad, waar de huizen ver van elkaar liggen. Concluderend kan gesteld worden dat er sinds 1981 sprake is van een trek naar zones in het oosten, alsmede naar enkele zones in regio West.

Top - Bevolkingssamenstelling
In 1992 behoorde 52.7% van de bevolking van Curaçao tot het vrouwelijk geslacht en 47.3% tot het mannelijk geslacht. Vanaf 1960 is deze verhouding veranderd; toen was de sexratio 98.0 mannen per 100 vrouwen. In 1992 was deze verhouding 89.8 mannen per 100 vrouwen. Er is spraak van een toenemend vrouwenoverschot voor heel Curaçao. In Seru Grandi ligt de bevolkingssamenstelling iets boven het gemiddelde (94.4), doch is ook gedaald sinds 1981 (102.2).

De bevolkingssamenstelling van Curaçao wordt ook gekenmerkt vergrijzing en ontgroening. Vergrijzing betekent dat het aandeel personen van de leeftijd 65 jaar en ouder toeneemt en ontgroening betekent een afname in het aandeel jongeren, gedefinieerd als personen jonger dan 15 jaar. Sinds 1981 is het aandeel ouderen gestegen van 6.5% naar 8.1% in 1992 en het aandeel jongeren gedaald van 29.6% naar 25.9% in 1992. In de zone Seru Grandi is het aandeel ouderen ten opzichte van het aandeel jongeren gestegen van 6.5% naar 7.2%. Er is een verandering van de demografische druk te bemerken van 9.9%.
Top - Allochtonen en taal
Het aandeel allochtonen, degenen die niet op de Nederlandse Antillen zijn geboren, ten opzichte van het totaal aantal inwoners van Curaçao was in 1992 12.5%. De afkomst van de grootste groepen is Nederland en de Dominicaanse Republiek. Volgens de Census 1992 zijn de meeste allochtonen gevestigd in de regio stad. In Seru Grandi bestaat de bevolking uit 93.3% papiamentssprekenden en 6.3% uit allochtonen. Vergeleken met 1981 is het percentage gestegen van 2.9 naar 6.3%. De zones met relatief weinig allochtonen, zoals Seru Grandi, hebben relatief veel papiamentssprekenden.

Top - Gehandicapten en relatieve gezondheid
Het aandeel gehandicapten ten opzichte van de totale bevolking in 1992 is 2.4%. Het percentage die voor de zones van Curaçao gelden, wijken daar niet veel van af. Het percentage gehandicapten en relatieve gezondheid in de zone Seru Grandi ligt op een gemiddelde van 2.4%, hetzelfde als het algemene gemiddelde.


Top - Religie
Seru Grandi ligt het aandeel religieuzen (85.5%)hoger dan het gemiddelde (81.3%). De meeste mensen zijn gebonden aan de katholieke kerk. Het aandeel onkerkelijke, dus niet-religieuzen, ligt op 3.6%, terwijl het gemiddelde voor heel Curaçao op 5.1% ligt. Hier vindt men ook een toename van andere kleine kerken.


Top - Economische bevolkingskenmerkenTop - Inkomen per werkende, inkomensgroei 1981 - 1992 en gemiddeld huishoudinkomen
Op Curaçao heeft van de bevolking van 15 jaar en ouder 71% een eigen inkomen. De helft daarvan (50.5%) verkrijgt zijn inkomen met werk, de overigen op een andere manier zoals onderstand, vermogen, pensioen, winst, etc. Per werkende bedraagt het gemiddeld inkomen Naf. 1.824,= voor heel Curaçao. Voor Seru Grandi ligt dit veel lager namelijk op Naf. 1189,=. Bij vergelijking tussen de kaarten van het gemiddeld inkomen per werkende in 1992 en inkomensgroei per werkende is het opvallend dat veel zones die een lager gemiddeld inkomen hebben in 1992, vooral in de regio West en Seru Grandi wel de "sterkste" inkomensgroei voor de periode 1981-1992 laten zien.

Top - Werkloosheid en werkloosheidsdaling 1981 - 1992
De werkloosheid is voor heel het eiland sinds 1981 gedaald van 20.2% naar 16.9%. Voor Seru Grandi lag het werkloosheidspercentage in 1981 26.1% en is gedaald in 1992 naar 21.0% ietwat hoger dan het gemiddelde.Top - Economisch afhankelijke bevolking en vergelijking met 1981
Ten opzichte van 1981 is de werkparticipatie, het aandeel personen dat werkt als percentage van de totale bevolking, op Curaçao gestegen en de economisch afhankelijke bevolking gedaald. Voor elke werkende persoon was het in 1981 2.1 niet werkenden en het is un 1992 voor elke werkende persoon 1.8 niet werkenden geworden. In de zone Seru Grandi kan men in 1992 spreken van een daling van 2.3 naar ongeveer 1.9 (bijna 2.0), wat bevestigt dat er van een daling gesproken kan worden.Top - Sociale bevolkingskenmerkenTop - Jeugdwerkloosheid en verandering jeugdwerkloosheid 1981 - 1992
Hierbij valt op te merken dat één van de belangrijkste sociale kenmerken is de werkloosheid onder jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar (de jeugdwerkloosheid). Het gemiddelde percentage van de jeugdwerkloosheid in 1992 van heel Curaçao is 32.7%. In 1981 was dit nog 39.4% wat wel een relatieve verbetering betekent in negen jaren tijd. Seru Grandi loopt ongeveer gelijk aan het eilandelijke gemiddelde 38.5 naar 35.6%. De daling is in deze zone niet hoog, gezien de cijfers (3%).

Top - Andere sociale kenmerken van jongeren: dropout-rate, aandeel 13-14-15 jarigen op de lagere school en aandeel tienermoeders.
Het percentage jongeren van de niet-schoolgaande bevolking van 15 t/m 24 jaar, dat de hoogst opgegeven dagopleiding niet voltooid heeft, is de dropout-rate. Het gemiddelde van heel Curaçao in 1981 was 26.8%. In 1992 is het gestegen naar 42.2% wat een forse stijging betekent ten opzichte van 1981. In Seru Grandi staat de dropout-rate op 44. Dit betekent dat bijna de helft van de jongeren in deze zone zijn opleiding niet heeft afgerond.

13-15 jarigen op lagere school
Het aandeel 13-14-15 jarigen dat nog op de lagere school zit, als percentage van de totale bevolking in die leeftijdsklasse, ligt op een gemiddelde van 26.2% voor heel Curaçao. In Seru Grandi ligt dit percentage heel wat hoger, namelijk 40.4%. Dat betekent dat bijna de helft van de 13-14-15 jarigen minstens één keer op de lagere school blijven zitten. Samen met Soto, Flip, Kanga en Dein is Seru Grandi een zone waar de schoolgaande jongeren van 13-14-15 jaar minstens één keer zijn blijven zitten.

Tienermoeders
Het eilandelijke gemiddelde van het aandeel tienermoeders, het percentage moeders van het aantal vrouwen in de leeftijd van 15 t/m 19 jaar is 7.0%. In 1981 was dit 6.8% wat nauwelijks een verandering aanduidt. In Seru Grandi staat dit percentage op 14.6% wat hoger slaat dan het gemiddelde. Volgens de Censusatlas 1992 komen de hoogste percentages tienermoeders voor in het centrum van Willemstad, maar dat er nog hogere percentages voortkomen buiten het centrum, zoals Soto, Piscadera en Seru Grandi.

Vrouwelijke hoofden van huishoudens en aandeel eenouder gezinnen Deze twee sociale kenmerken hebben betrekking op huishoudens. Het aandeel vrouwelijke hoofden van huishoudens is het percentage huishoudens dat een vrouw als hoofd heeft van het totaal aantal huishoudens. Voor heel Curaçao geldt een gemiddelde percentage van 34.7%. Dit is een stijging ten opzichte van 1981 toen deze waarde 22.2% was.

Het beeld van de kaart vrouwelijke hoofden van huishoudens, wijkt weinig af van de andere sociale kenmerken. Seru Grandi blijft wat dit onderdeel betreft heel dicht bij het gemiddelde, namelijk op 33.4%. Het aandeel éénouder-gezinnen, het percentage gezinnen met één ouder van het totaal aantal gezinnen met kinderen t/m de leeftijd van 18 jaar, ligt op 27.4% van heel Curaçao in 1992. Wat dit betreft blijft Seru Grandi ook dichtbij het gemiddelde op 24.7%.

Top - Inkomens uit onderstand
Inkomens uit onderstand Het aandeel inkomens uit onderstand is het aandeel personen dat een inkomen uit de onderstand krijgt, uitgedrukt als percentage van het totaal aantal personen met een inkomen. Het gemiddelde voor heel Curaçao is 6.3%, een stijging ten opzichte van 1981, toen was het aandeel onderstandtrekkers 4.5%. Het aandeel onderstandtrekkers in Seru Grandi ligt op 7.4%. Iets hoger dan het gemiddelde van heel Curaçao.


Top - Educatieve bevolkingskenmerkenTop - Schoolparticipatiegraad 15 - 19 jarigen
De schoolparticipatiegraad van 15 tot en met 19 jarigen is het aandeel jongeren van deze leeftijd dat deelneemt aan een vorm van dagonderwijs, uitgedrukt als percentage van het totaal aantal jongeren in die leeftijdscategorie. In 1981 was de schoolparticipatiegraad voor deze leeftijdsgroep 58%. Het is gestegen naar 72.5% in 1992. In Seru Grandi ligt de schoolparticipatiegraad onder de 15 tot en met 19 jarigen in 1992 dichtbij het gemiddelde op 62.6%.

Top - Schoolparticipatiegraad 0 - 3 jarigen
De schoolparticipatiegraad voor deze leeftijdsgroep wil zeggen het aandeel peuters dat een crêche bezoekt. In de periode van 1981 - 1992 vertoont dit een stijging van 14 naar 35%. Seru Grandi vertoont ook een stijging van 14.5 naar 29.4%.

Top - Opleidingsniveau
Dit wil zeggen de verhouding tussen het aantal personen van 15 jaar en ouder met een hoge afgeronde opleiding en het aantal personen met een lage opleiding. In 1981 was dit 18.9 : 100 en in 1992 18 :100. Voor Seru Grandi geldt een waarde van 8.4 personen per 100, wat heel laag komt te staan gezien het gemiddelde over heel Curaçao. Er valt aan te merken dat deze en andere zones die laag scoren ook ongunstige kenmerken hebben voor de sociale en economische kenmerken. Men kan hieruit concluderen dat educatieve, sociale en economische bevolkingskenmerken sterk met elkaar overeenstemmen.

Top - Analfabetisme
Analfabetisme Wanneer een persoon van 15 jaar of ouder minder dan vier jaren basisonderwijs heeft voltooid, wordt deze als (functioneel) analfabeet gekenmerkt. Het aandeel analfabeten op Curaçao van de totale niet-schoolgaande bevolking van 15 jaar en ouder bedraagt 3.9% in 1992. In 1982 bedroeg het aandeel analfabeten 6.5%, wat een aanzienlijke daling betekent in 1992. In Seru Grandi ligt dit aandeel hoger dan het gemiddelde, namelijk op 4.6%.

Top - Conclusie
Concluderend geven de cijfers of gegevens voor wat betreft deze onderdelen aan dat het opleidingsniveau in Seru Grandi niet zo hoog staat. Als men het vergelijkt met bijvoorbeeld Spaanse Water die grenst aan Seru Grandi, waar 86.4 op de 100 mensen een hoge opleidingsniveau bereiken en Seru Grandi 8.4 op de 100, krijgt men een idee waarover het gaat. De dropout-rate is hoog en het aantal jongeren die op een hoge leeftijd de lagere school beëindigen is ook hoog. Zodoende krijgt men een groot aandeel jongeren van 15 en 19 jaar die nog de school bezoeken, maar die niet van een hogere opleiding genieten.


Top - Kenmerken van woningen

Top - Woningdichtheid en -kwaliteit
In 1992 zijn er op Curaçao 41.229 woningen geteld, een stijging van 21.2% ten opzichte van 1981, terwijl de bevolking van Curaçao licht gedaald is. Er zijn dus meer personen onafhankelijk gaan wonen. Als gevolg van de bouw van veel nieuwe woningen is de woningdichtheid voor heel Curaçao gestegen van 77 naar 94 woningen / km². Seru Grandi heeft een woningdichtheid van 95 woningen, wat te vergeleken kan worden met de meeste situatie buiten de stad waar er geen volkswoningbouwprojecten hebben plaatsgevonden.

De kwaliteit van vele woningen kan gecategoriseerd worden als niet geschikte woningen, doordat Seru Grandi een oude zone is met veel ouwe huizen. Hierdoor komt het aandeel woningen dat in slechte staat verkeert voor Seru Grandi op 17%, wat boven het gemiddelde voor heel Curaçao ligt (8%). Men kan ook spreken van een achteruitgang sinds 1981 van 1.3%. Dit is te wijten aan het onderhoud van de woningen dat traag verloopt. De staat der onderhoud van de woningen kan in verband worden gebracht met de hoogte van het inkomen van de bewoners. De huizen die minder goed worden onderhoud zijn degenen waarbij hun eigenaren geen hoge inkomen hebben en er geen prioriteit gesteld wordt aan het onderhoud van hun woningen.

Top - Aanwezigheid van basis- en luxe voorzieningen
Wat betreft voorzieningen in een woning is onderscheid gemaakt in basis- en luxevoorzieningen. Het verschil ligt in het bezit zijn van standaarduitrusting zoals electra, water en toilet of het hebben van voorzieningen die door de bewoners zelf kunnen worden aangeschaft zoals wasmachine en telefoon. Het beeld van de verdeling van de voorzieningen laat veel overeenstemming zien met het beeld van de economische kenmerken: alhoewel volgens de census hoge waarden bestaat in het oostelijk deel van de regio Uitbreiding Stad en lagere waarden in de regio Stad, het westelijke deel van de regio Uitbreiding Stad en de regio West, laat de wijk Seru Grandi iets anders zien. Een middelmatige aanwezigheid van basisvoorzieningen en een lagere waarde dan gemiddeld voor de aanwezigheid van luxe voorzieningen. Vergeleken met Spaanse Water die ongeveer grenst aan Seru Grandi is het verschil zoals dag en nacht.


Top - Totaalscores
Om een indruk te geven van het totaalbeeld van de zone Seru Grandi ten opzichte van het gemiddelde van heel Curaçao, is gekozen voor de volgende 4 kenmerken die per kenmerk een classificatie hebben gekregen variërend van "zeer hoog" tot "zeer laag".

De zone Seru Grandi scoort als volgt:

  • economische situatie: laag
  • sociale situatie: gemiddeld
  • totaalscore educatie: laag
  • woningkenmerken: laag
Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat Seru Grandi onder het eilandelijk gemiddelde scoort op bijna alle gebieden en behoort tot één van de zones die aandacht behoeft om de zone weer leefbaar te maken.


 

Overige nieuwsberichten