Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Algemene vergadering Dorpsraad Princenhage, Dorp in Breda

Op donderdag 28 mei om 20 uur begint een algemene vergadering van de Dorpsraad Princenhage, Dorp in Breda, waarvoor u allen van harte wordt uitgenodigd. Op de agenda staat:

1. Opening & mededelingen door de voorzitter
2. Notulen Algemene Vergadering d.d. 20 nov. 2008
3. Bestuursmutatie
4. Financiën,
Kascommissie;
Dhr. J. Verheij
Dhr. P.J. Hessels

5. Ruimtelijke ordening door de heer Piet Lambregts
6. De schouw door mevrouw Merel Mulder
7. Verenigingen etc.
8. Presentatie ontwikkelingen Buitengebied de Rith door de heer Rien Hendrickx, raadslid van het CDA
9. Rondvraag & sluiting. 

Lees de notulen van de vorige vergadering....


Verslag ALV Dorpsraadvergadering d.d. 20 november 2008

1. Opening & Mededelingen
Koude Kruising. De Gemeente Breda heeft vrij snel de weg afgesloten door het plaatsen van betonnen elementen. Begin
november heeft de dorpsraad Princenhage een gesprek gehad met de Gemeente. Ook de dorpsraad buitengebied en Ton van der Velden (de wijkagent) waren daarbij. Omdat voor de makkelijkste oplossing is gekozen leggen we ons niet bij dit besluit neer en zal er in het gesprek van 27 november a.s. naar andere oplossings-mogelijkheden worden gekeken. Met name gelet op de relatie met het buitengebied zijn betere oplossingen denkbaar. Wordt vervolgd.

Roosters aan de Haagweg
Al bijna een jaar geleden zijn 12 ijzeren roosters in de Haagweg gestolen. De Gemeente maakte destijds kenbaar dat de ondernemers en bewoners zelf maar voor nieuwe roosters (a. 300 euro) moesten zorgen omdat deze volgens de Gemeente van hen waren. De dorpsraad heeft zich samen met Ben Sprenkels hard gemaakt dat dit niet zo kon zijn en uiteindelijk heeft de Gemeente besloten eenmalig nieuwe roosters beschikbaar te stellen. Het is dan noodzakelijk dat de bewoners en ondernemers ervoor zorgen dat deze niet zomaar weer gesloten kunnen worden.

Bomen in Nestelmakersstraat
De voorzitter Marian heeft gisteren bij het Najaarsoverleg van de gemeenteraad gehoord dat de verouderde bomen aan de Nestelmakerstraat worden vervangen voor nieuwe. Deze vervanging maakte onderdeel uit van het Bomenplan van de Gemeente Breda maar was steeds blijven liggen.

Verkeersituatie Nieuwe Heilaarstraat
Het voorstel van de gemeente om enkele kleine aanpassingen te plegen om de snelheid uit de Nieuwe Heilaarstraat te halen werd niet door de bewoners aanvaard. Hierdoor is het stil geworden rondom de Nieuwe Heilaarstraat. De Gemeente heeft aangegeven dat er nog steeds mogelijkheden zijn om kleine aanpassingen uit te voeren.

Haagsemarkt
Marian heeft tijdens het Najaarsoverleg ook aangekaart dat door de kabellegging stenen zijn gebroken en zeer slordig zijn teruggelegd door aannemer Van den Berg. Het ziet er niet meer uit. N.a.v. dit signaal gaat de gemeente contact opnemen met Van den Berg.

Brief aan wethouder Heerkens
Wij hadden vernomen dat Stichting de Breedonk aan de Mgr. Van Genkstraat 24 plaatsen psychogeriatrie wil gaan realiseren binnen kleinschalige woonvormen. Deze ontwikkeling is voorzien in het bestaande woonhuis en nieuw te realiseren bijgebouwen. Het bevreemdde ons dat Oranjehave plaatsen gaat afstoten en dat er binnen korte afstand weer nieuwe plaatsen worden toegevoegd. Naast het hergebruik van het gebouw is sprake van nieuwbouw op het terrein.
De Gemeente heeft schriftelijk gereageerd dat het om een andere doelgroep gaat dan op het terrein van Oranjehave. Het gaat namelijk om ouderen met een psychiatrische aandoening. De gemeente gaat door met het mogelijk maken van deze ontwikkeling.

2. Vorig verslag
Het verslag van de vorige vergadering op 12 juni 2008 wordt vastgesteld.

3. Bestuursmutaties
Kees van Oosterhout treedt eind 2008 uit de Dorpsraad. Hij is vele jaren actief geweest en heeft met name de historische belangen van Princenhage behartigd. Wij bedenken hem voor zijn inzet. Doordat Kees weggaat zijn we op zoek naar een nieuw lid die dit aandachtsgebied voor zijn rekening wil nemen. Verder staat helaas nog steeds de vacature van secretaris open. Indien mensen interesse hebben kunnen ze dit kenbaar maken bij een van de bestuursleden.

4. Informatie van de wijkagent
Ton van de Velden geeft informatie over de stand van zaken ten aanzien van Buurtpreventie. Slechts enkele mensen hebben zich aangemeld nav de vorige oproepen waardoor dit project op dit moment geen kans van slagen heeft in Princenhage. Ton geeft aan dat er nog steeds mogelijkheden zijn en dat er op verschillende manieren invulling gegeven kan worden aan buurtpreventie.

Helaas geven de cijfers, van de woninginbraken, aan dat het waarschijnlijk goed was geweest als er wel buurtpreventie was gekomen. Er is een onderzoek dat aangeeft hoeveel kans men heeft in een wijk om het slachtoffer van een woninginbraak te worden.
Landelijk ligt dat cijfer op 8,9 per 1000 woningen.
In de regio midden en west Brabant is het cijfer gemiddeld 12,4 per 1000 woningen. Voor Princenhage gelden de cijfers: 2006 …. 17,1 per 1000
2007 …. 25,4 per 1000

Nu 2008 staat het aantal woninginbraken tm week 46 (tm 16-11) op 77.

Nog wat meer cijfers.

Auto-inbraken 59
Autodiefstal 4
Diefstal fiets 23
Bedreiging 16
Mishandeling 18
Bedrijfsinbraken 16
Overlast jeugd 28

Verder is het opvallend dat er dit jaar al wat jeugdzaken gedraaid zijn, leeftijd tussen de 10 en 15/16 jaar. Voor vernieling, inbraak, drugsgebruik.

Gezien het laatste kan meteen meegenomen worden dat begin dit jaar binnen Zuid-West de wijk Princenhage bovenaan stond met het oprollen van hennep- kwekerijen, namelijk 5.
Leek het erop dat het vervolgens helemaal stil viel tot afgelopen week, twee op kwekerijen, op de Haagweg en gisteren nog op de Doelenstraat.

Er zijn afgelopen tijd weer enkele hennepkwekerijen ontmanteld.

Princenhage en Boeimeer zijn op dit moment koploper ten aanzien van het aantal inbraken. Dit heeft te maken met de leeftijd van de woningvoorraad en de kwaliteit van het hang en sluitwerk van deze woningen. Ton doet de oproep om gezamenlijk beter op te letten.

30 km zones
Vanuit de zaal komt de opmerking dat vele straten in Princenhage weliswaar 30 km zijn maar dat de straten niet als zodanig zijn ingericht. Hierdoor wordt er veel te hard gereden. De Haagweg, Nw Heilaarstraat, Brederostraat en Heuvelstraat worden genoemd. Kan de Dropsraad en de politie hier nu niets aan doen.
Zowel Marian als Ton geven aan dat dit sinds de invoering van de 30km zones is aangegeven aan de gemeente Breda. Helaas is het een probleem wat zich in de hele gemeente voordoet omdat er geen geld is om alle straten ook als 30 km gebied in te richten. Wij kunnen weinig anders doen dan het steeds opnieuw blijven aankaarten. Verder kan de politie ook niet bekeuren in dergelijke straten, alleen indien buitensporig te hard wordt gereden.

5. Ruimtelijke Ontwikkelingen in Princenhage
Piet Lambregts geeft een presentatie over alle lopende ontwikkelingen die op dit moment spelen.

Liesboslaan
In de bocht, voormalige Ettensebaan, hier staan 3 kavels te koop van ca. 800 m2. Start bouw wordt verwacht 2e kwartaal 2009. 

Heilaarstraat
Twee bouwkavels, ca. 1000 m2 worden waarschijnlijk in het 2e kwartaal 2009, bij opbod te koop aangeboden.
Warmoezenierstraat
Hier zijn nog 3 grote bouwkavels te koop, ca. 3000 m2. 

Hofhage
17 Patiowoningen, met opbouw en 6 patiobungalows. Werkzaamheden zijn in de afrondende fase aangeland, de oplevering wordt verwacht begin 2009. 

Burgemeester Luysterburgstraat
Zes twee-onder-een kap woningen start bouw eind 2008, geplande oplevering eind 2009. 

Heilaarpark
Buiten-Heijlaar gaat begin 2009 de procedure in.
De planning is dat hier ca. 79 wooneenheden komen in een parkachtige omgeving.
28 patiowoningen, 19 terraswoningen en 32 appartementen. 

Park Heijlaar
De planning is dat hier 22 twee onder een kap woningen komen. 

Liesbosstraat
Locatie Bogers. Hier zijn 11 appartementen gepland tussen de 95 en 123 m2 groot. De verkoop is gestart, verwacht wordt om in december te starten met de bouw. 

Hoek Liesbosstraat/ Nieuwe Heilaarstraat
Hier is een appartementencomplex gepland. De voorbereidingen zijn in een afrondende fase. Het bouwplan houdt 13 appartementen in met een parkeerkelder. Start bouw wordt verwacht 3e kwartaal 2009. 

Mastbosstraat/ Burgemeester Vermeulenstraat
Voormalig BBA terrein, de ontwikkelaar is bezig met de voorbereidende fase, artikel 19 procedure. Het plan bestaat uit 59 grondgebonden koopwoningen waarvan minimaal 30% sociaal bereikbaar. Start bouw wordt verwacht eind 2009. 

Princeville 
Tussen het oude Princeville en het nieuwe hotel van Van der Valk komen kantoren in plaats van de geplande appartementen. Dit zal ongeveer 2500 m2 kantoorruimte worden. De start van de bouw is uitgesteld.
Kantoor nieuwbouw aan de Princenhagelaan, opp. ca. 2700m2 vloeroppervlak zal binnen nu en half 2009 gerealiseerd zijn.
IABC
Bestemmingsplan wordt vrijwel ongewijzigd aan de raad voorgelegd.
Op het terrein van de Greenery langs de A-16 zijn gebouwen gepland, hoogte tussen de 16 en 35 m2. Gebruik als kantoor met bedrijfsactiviteiten. 

Woonboulevard:
Wordt uitgebreid met een locatie achter Ikea, ook de ontsluiting van de woonboulevard zal langs Ikea uitgebreid worden. Er komen ook parkeerplaatsen bij. Meer dan de norm! De verklaring van geen bezwaar van de provincie is afgegeven.
Ettensebaan Ten noorden van de Ettensebaan, er zijn nog 3 kavels beschikbaar, gebruik kleine bedrijvigheid milieuklasse 2 en 3.

N.a.v.: BBA terrein. Dit betreft toch een vrij grote ontwikkeling in Princenhage. Met name de verkeersafwikkeling en het parkeren vragen aandacht. De dorpsraad heeft de gemeente (tijdens het Stadsgesprek Wonen in oktober 2008) verzocht mee te mogen denken over deze ontwikkeling. Wethouder Van Yperen gaf aan dit vanzelfsprekend te vinden.

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat de nieuwe naam van bedrijventerrein De Wig: Rithmeesterpark, echt helemaal nergens op slaat. De Rith ligt aan de overzijde van de HSL lijn en A16 en heeft niets met het gebied te maken.
Marian heeft aangegeven dat ook tijdens het Najaarsoverleg aan de gemeente te hebben gemeld, maar dat het is zoals het is. De mogelijkheid die nog wel bestaat is straks bij het ontwerp bestemmingsplan voor dit gebied een zienswijze in te dienen t.a.v. de naamgeving en daarbij misschien de gemeente enkele suggesties mee te geven.

6. De Dreef
Begin 2008 heeft de gemeenteraad van Breda besloten om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de Dreef. Woensdagmiddag 12 november jl. heeft wethouder Oomen de klankbordgroep geïnstalleerd. In de klankbordgroep zitten bewoners en ondernemers uit de Dreef en twee leden vanuit de Dropsraad.
Vanuit de dorpsraad hebben Barthold Kadijk en Marius van Dongen hierin zitting. Samen met de klankbordgroep wil de gemeente komen tot randvoorwaarden en een ontwerp voor de Dreef. Het uiteindelijke ontwerp zal ook nog aan een ieder ter inzage worden gelet. Eind 2009 wil de gemeente het plan klaar hebben zodat direct daarna met de uitvoering gestart kan worden. De bedoeling is de heringerichte Dreef medio juni 2010 te openen. Wij zullen jullie via de ALV en het Wijkblad op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat het heel vreemd is dat het kerkplein met zijn kapotte tegels niet wordt meegenomen bij deze ontwikkeling. Dit vooral omdat eerder afspraken met de gemeente zijn gemaakt waarbij het Kerkplein meegenomen zou worden bij de herontwikkeling van de Dreef. De gemeente komt nu slecht een deel van de afspraken na. Ook de Liesbosstraat ligt er slecht bij en zou onderdeel moeten uitmaken van dit project

7. Speelplekken Minnemansakker/ Kesselloop
Vorig jaar is door de gemeenteraad € 35.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van deze twee speelplekken. Afgelopen periode is het ontwerp gemaakt en besproken met omwonenden. De omwonenden kunnen zich kunnen vinden in de plannen. Eind van dit jaar zal dit project worden uitgevoerd door de gemeente. Marian heeft tekeningen van het ontwerp meegenomen.

8. Woonboulevard (door Dhr. Kley)
Dhr. Kley van de woonboulevard geeft een toelichting op de ontwikkelingen op de woonboulevard. Het gebied is bedoeld voor funshoppers, runshoppers en windowshoppers. Daarbij gaat hij in op de kwaliteit van dit gebied en de betekenis ervan voor de gemeente Breda. Er komen 4,5 miljoen bezoekers per jaar.
Met de 87.000 m2 nu is het een van de grootste en succesvolste woonboulevards van Nederland. Veel (Belgische) bezoekers brengen tevens een bezoekers aan de binnenstad.
De woonboulevard wordt binnenkort met 7.000 m2 (7 winkels) en 215 parkeerplaatsen uitgebreid. De plannen zijn klaar en de bouwvergunning is verleend. Er komt een nieuwe ontsluiting aan de zijde waar de rotonde van IKEA is. Nieuw is dat het terrein van Overvecht misschien tot de woonboulevard gaat horen.
Dhr Klei geeft aan oog te hebben voor Princenhage en in goed overleg te willen blijven. Het is niet de bedoeling dat er als gevolg van de woonboulevard parkeerproblemen ontstaan in Princenhage. Verder wil men ook vasthouden aan het concept ‘Wonen’ want het is niet wenselijk dat er een nieuw centrum van Breda komt met bijvoorbeeld een bakker en een slager.
Er wordt kort gesproken over de Mall van Tilburg, die zou 100.000m2 groot moeten worden als die er komt.

9. Rondvraag 

Molen
Gevraagd wordt of de wieken er nog op komen. Voor zover bekend bij de dorpsraad wordt geprobeerd binnen 3 jaar de molen van wieken te voorzien. 

Burg Vermeulenstraat
Blijft de speeltuin hier liggen? Marian geeft aan dat dit gebied meegenomen dient te worden bij de herontwikkeling van het BBA terrein. 

Princenhaags Museum
Aangekondigd wordt dat er een nieuwe fototentoonstelling komt in het museum. Op 13 en 14 december is deze tentoonstelling te zien. Hij heeft de naam’ het dak van de wereld’.

10. Sluiting
Marian sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. De volgende algemene vergadering is op 28 mei 2009 om 20.00u in De Koe

Overige nieuwsberichten