Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
> Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Wijkraden in de omgeving

Adressen en verdere gegevens van wijkraden 

Hieronder vindt u adressen van wijk- en dorpsraden in de directe omgeving. Het is erg lastig gebleken om steeds aan de juiste informatie te komen. Op een enkele uitzondering na worden websites en Facebook pagina's niet behoorlijk bijgehouden en komen er weinig gegevens naar buiten. Excuses dus voor onjuistheden.

Dorpsraad Princenhage
- Bestaat bijna veertig jaar
- Telt 12 leden
- Vertegenwoordigt 8.138 inwoners (2013) 

Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West
- Bestaat vijf jaar
- Telt 11 leden
- Omvat onder meer buurtschappen Effen, Lies, Vuchtschoot, Rith 
- Vertegenwoordigt 1.600 inwoners op 1.600 hectare (2013).
Lees het rapport Wijkwaardering 2006 met interessante informatie over Effen en Lies.

Dorpsraad Prinsenbeek
- Bestaat 13 jaar
- Telt 16 leden
- Omvat Prinsenbeek van vóór de gemeentelijke herindeling
- Vertegenwoordigt 11.464 inwoners (2013).


Dorpsraad Princenhage, Dorp in Breda 
Voorzitter: Marian Verhey

Contactadres secretariaat
Kees van den Heuvel
Postbus 9569
4801 LN Breda
e-mail: dorpsraad @ princenhage.net

 <- Marian Verheij, voorzitter van de Dorpsraad Princenhage, Dorp in Breda.Wijkraad Breda Zuid-West

Voorzitter: de heer P. Bindels
tel. (076) 514 63 37
Secretaris: mevr. E. Dirven-Lauwen
tel. (076) 520 07 85
Rithsestraat 187
4838 GA Breda
e-mail: info@wijkraadbredazw.nl
Website: http://www.wijkraadbredazw.nl

(bronnen: Gemeente Breda, website van de Wijkraad Breda Zuid-West)

In het gebied Effen-De Rith wonen ruim 850 Bredanaars, in de buurtschap Liesbos ca. 750. De Rith is een uniek stukje Breda met een rijke historie, die nog steeds uit het landschap kan worden afgelezen. Al eeuwen lang wonen en werken er boeren en tuinders. De buurtschap Liesbos ligt rondom de voormalige Pastoor van Ars-Kerk van Liesbos, die in 1928 is gebouwd. Deze kerk staat aan de zuidelijke parallelweg van de A58 tussen Breda en Etten-Leur, tegenover het Liesbos.

Waarom een wijkraad voor het Buitengebied?

Sinds het ontstaan van de wijk en dorpsraden in 2004 binnen Breda zijn de Trojka’s van de gemeente opgeheven. Dit waren de plaatsen waar informatie over wijk en stad vanuit de diverse diensthoofden en politie per gebied, in ons geval Zuid-west, werd verstrekt en aangestuurd. In de nieuwe structuur zoals die door de wethouder werd voorgestaan was er geen plaats voor een niet erkende wijk- en dorpsraad c.q. geledingen daarvan, met als gevolg dat de Contact Commissie Effen (CCE) en Liesbos niet meer werden voorzien van informatie omdat zij geen status hadden. In eerste instantie heeft Liesbos zich aangesloten bij de Dorpsraad Princenhage en heeft de CCE via andere kanalen getracht zijn informatie te verkrijgen, echter zonder het gewenste resultaat.

Hierop hebben in mei 2004 enkele Liesbossenaren en mensen van de CCE de koppen bij elkaar gestoken en is de mogelijkheid onderzocht om gezamenlijk als wijkraad voor het buitengebied erkend te worden. Conform de gemeente verordening is besloten een verzoek tot erkenning als wijkraad in te dienen. Echter op basis van het inwoneraantal is dit afgewezen. Daarop heeft in juni 2004 een delegatie een bezoek gebracht aan de wethouder, die echter geen ruimte zag voor een extra wijkraad en de delegatie heen zond met het advies aansluiting te zoeken bij de dorpsraad Princenhage of Prinsenbeek.
Na enkele gesprekken met de Dorpsraad heeft deze ons onvoldoende kunnen overtuigen dat zij onze belangen afdoende zouden kunnen vertegenwoordigen, we kregen van de Dorpsraad Princenhage de toezegging dat daar waar nodig op hun ondersteuning mochten rekenen. We hebben aan de gemeente gemeld dat aansluiting zoeken geen optie is en hebben voorgesteld op basis van oppervlakte erkend te worden als wijkraad Buitengebied. Het proces van lobbyen vangt aan.

November 2004 bezoekt de raadscommissie VSM ons buitengebied en zij onderschrijven ons verzoek en bevestigen dit schriftelijk aan het college. Wij bezoeken een aantal commissie vergaderingen waarbij we van ons inspraakrecht gebruik maken om zo aandacht en draagvlak te kunnen vragen voor ons verzoek tot erkenning. Alles begint er op te wijzen dat de wethouder alsnog overtuigd is geraakt van het belang voor ons en uiteraard ook voor hem om ons te erkennen.

In mei 2005 krijgen we de vraag om een erkennings verzoek in te dienen en wordt ons gemeld dat we informeel weliswaar verder kunnen met het oprichten van de wijkraad voor het buiten- gebied. Dit gebeurde middels een huis aan huis bezorgd schrijven, dat ook in de Bredase bode en het Stadsblad gepubliceerd is, daarnaast is de website van het Liesbos gebruikt om dit kenbaar te maken. Omdat er momenteel geen wijkblad voorhanden is dat het gehele gebied dekt hebben we voor deze oplossing moeten kiezen.

Wat is ons werkgebied ?
De wijken Liesbos, Lies, Effen,Overa ,’t Hout en de Rith: dr Batenburg- en dr Schaepmanlaan. Ruwweg ligt de grens in het noorden op de spoorverbinding Breda -Roosendaal. Het oosten en zuiden wordt begrensd door de gemeentegrenzen van Etten-Leur en Rijsbergen/Zundert, het westen door de Marrellen- en Overaseweg, Dr Schaepman- en Dr Batenburglaan. Via de Graaf Engelbertlaan en A16 keren we weer terug bij de eerder genoemde spoorlijn. Vermeld dient te worden dat de Dr Batenburglaan en Dr Schaepmanlaan tot het verzorgingsgebied van wijkraad de Heuvel behoorden. In goed overleg met het bestuur van de Heuvel en middels een schriftelijke enquête zijn deze lanen overgedragen aan het buitengebied waartoe ze naar onze mening ook behoren.

Samenstelling wijkraad.
De wijkraad streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de gemeenschap. Zoals reeds eerder vermeld hebben we te maken met een groot werkgebied waarin zich veel buurtschappen bevinden en men is van mening dat bij de samenstelling van de wijkraad hiermede rekening gehouden dient te worden.
Daarnaast zijn de ZLTO, de beide stichtingsbesturen van de gemeenschapshuizen, de school en de plaatselijke ondernemers vertegenwoordigd. Dit betekent dat er gestart wordt met 13 leden. In mei 2005 zijn alle inwoners geïnformeerd en is gevraagd indien men belangstelling heeft zich aan te melden als toekomstig kandidaat- wijkraadlid. Om geen kostbare tijd verloren te laten gaan is er bij de notaris de stichting Wijkraad Buiten gebied Breda Zuid-West opgericht en wel op 26 juli 2005. Het is tevens een onderdeel van de erkenningseis van de Gemeente. In juni 2005 heeft de informatieavond voor de kandidaat wijkraadsleden plaatsgevonden waarna er uiteindelijk 15 kandidaat leden over zijn gebleven.

Op 15 september 2005 ontvingen we bericht van het College dat de wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West een feit, dus officieel erkend was. In oktober zijn de 15 overgebleven kandidaten bijeengeweest en zijn de 13 wijkraadsleden bekend geworden (de overgebleven personen zullen als reservelid op de achtergrond actief blijven). Daarbij is het programma voor de presentatie en de activiteiten voor 2006 aan de orde geweest. Op 9 januari 2006 vond de officiële presentatie en de opening van de website plaats: http://www.wijkraadbredazw.nl
Op de website vindt u alle informatie met betrekking tot de leden en hun activiteiten.

10-jarig bestaan
Op 9 januari 2016 was het al weer 10 jaar geleden dat de Wijkraad werd opgericht. Paul Bindels (voorzitter) en Martijn Quicken (bestuurslid) hebben deze hele periode hun functie uitgezeten. In deze afgelopen tijd heeft de Wijkraad haar plaats weten te verwerven. Ze weten met name goed wat er leeft onder de mensen door de zeer grote betrokkenheid van de bewoners. De samenwerking met de gemeente is uitstekend maar bij dit jubileum werd de wens geuit om wat meer betrokken te raken bij gebeurtenissen in de omgeving die net niet op het grondgebied van Breda liggen zoals Fort Oranje en Zundert. Ook betreurt men de leegloop van de kleinhandelaren. Er is geen bakker , kruidenier of bruin café meer. In de kern Liesbos wordt het gemis van basisonderwijs ervaren. Maar: "we zijn blij met het feit dat we de aandacht krijgen die we verdienen"

Wijkraad Tuinzigt/Westerpark
Voorzitter: de heer W. Verkuijl
tel. (076) 521 29 26
Secretaris: de heer E. Bakker
tel. (076) 515 62 82
Cypresstraat 116
4814 PM Breda
e-mail: wijkraad @ tuinzigtwesterpark.nl

Stichting Wijkbelang Heuvel 
Erwin Hoek (Voorzitter)
Vacature (Secretaris)
Ron Visscher (Penningmeester)

Werkgroeps- en onafhankelijke leden

Peter van Gurp (Werkgroep Ecologie-Milieu)
Marco van Stratum (Werkgroep Heemskerkstraat)
Michiel Loesberg (VVE Mgr. Zwijssenstraat/Verbeetenstraat)
Lidewij Snelders (Werkgroep Heuveltorens)
Desiree Joosen
Marina Simons

p/a Huis van de Heuvel
Mgr. Nolensplein 1
4812 JC Breda
e-mail: wijkraad @ heuvelbreda.nl 

Dorpsraad Prinsenbeek 
Voorzitter: niet bekend
Postbus 130
4840 AC Prinsenbeek
tel (076) 541 62 26
E-mail: info @ dorpsraad-prinsenbeek.nl